Obavijest o upisu djece za ped. godinu 2015./2016.

REPUBLIKA HRVATSKA
GRAD ZAGREB
GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE
KULTURU I SPORT
 
OBAVI JEST
o upisu djece rane i predškolske dobi
u programe predškolskog odgoja i obrazovanja
za pedagošku godinu 2016./2017. na podrucju Grada Zagreba

I. PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA UPIS

Djecji vrtici Grada Zagreba primat ce zahtjeve za upis djece u programe predškolskog odgoja i
obrazovanja
od 2. svibnja do 13. svibnja 2016. godine
i to za ostvarivanje sljedecih programa:
1. REDOVITI PROGRAMI U PETODNEVNOM RADNOM TJEDNU
1.1. za djecu koja do 31. kolovoza 2016. navršavaju jednu godinu života pa do polaska u osnovnu
školu
- cjelodnevni 10-satni program (u pravilu od 7 do 17 sati) u svim djecjim vrticima Grada Zagreba
- smjenski 10-satni program u Djecjem vrticu Bajka, a u drugim djecjim vrticima prema potrebi zaposlenih
roditelja
- poludnevni programi u pojedinim djecjim vrticima prema potrebi roditelja i raspoloživom kapacitetu
1.2. za djecu koja do 31. kolovoza 2016. navrše od 6 mjeseci do 11 mjeseci života
- 10-satni program u Djecjem vrticu Medvešcak i Djecjem vrticu Duga i to za djecu zaposlenih roditelja koji ne
koriste roditeljski dopust do godine dana života djeteta
2. PROGRAM PREDŠKOLE (250 sati godišnje)
- u svim djecjim vrticima
2.1. obvezan i besplatan za djecu u godini prije polaska u osnovnu školu, koja nisu obuhvacena
redovitim programom
2.2. djeca s posebnim potrebama mogu se ukljuciti u program predškole dvije godine prije polaska u
osnovnu školu, koja nisu obuhvacena redovitim programom
3. POSEBNI PROGRAMI
3.1. za djecu s odreenom vrstom teškoca (10-satni, poludnevni, kraci)
- s motorickim oštecenjima u Djecjem vrticu Vladimira Nazora
- s višestrukim teškocama, sniženih intelektualnih sposobnosti u Djecjem vrticu Duga i
u Djecjem vrticu Sopot
- s motorickim oštecenjima, sniženih intelektualnih sposobnosti u Djecjem vrticu Potocnica
- s višestrukim teškocama u Djecjem vrticu Utrina
- s višestrukim teškocama – prema koncepciji M. Montessori u Djecjem vrticu Vrbik
- s autisticnim obilježjima u Djecjem vrticu Bajka
3.2. za djecu pripadnike nacionalnih manjina
- dvojezicni hrvatsko-maarski 10-satni program u Djecjem vrticu Potocnica
3.3. za djecu s posebnim interesima i potrebama (10-satni, poludnevni)
- Montessori program, Waldorfski program, drugi posebni 10-satni i poludnevni programi ranog ucenja stranog
jezika, zdravstveni, športski, ritmike i plesa, glazbeni, likovni, dramsko-scenski, informaticki, ekološki, vjerski i
drugi programi za koje djecji vrtic ima verifikaciju
3.4. za djecu s posebnim interesima i potrebama (kraci programi do 3 sata dnevno)
- posebni kraci programi ranog ucenja stranog jezika, zdravstveni, športski, ritmike i plesa, glazbeni, likovni,
dramsko-scenski, informaticki, ekološki, vjerski i drugi razvojno orijentirani i socijalizacijski programi za koje
djecji vrtic ima verifikaciju
II. DOKUMENTI UZ ZAHTJEV ZA UPIS
Roditelj ili skrbnik djeteta dostavlja samo jednom djecjem vrticu, u pravilu prema mjestu stanovanja:
1. popunjeni i potpisani zahtjev za upis (obrazac dostupan u djecjem vrticu i na web stranicama djecjih vrtica i
www.zagreb.hr),
2. rodni list ili izvadak iz matice roenih ili potvrdu s podacima o roenju djeteta (bez obzira na datum
izdavanja isprave) ili pisanu privolu roditelja da djecji vrtic može sam provjeriti podatke o roenju djeteta u
maticama roenih,
3. uvjerenje o mjestu prebivališta djeteta ili pisanu privolu roditelja da djecji vrtic može sam – putem
nadležnog gradskog ureda provjeriti podatak o prebivalištu djeteta, te presliku osobne iskaznice roditelja,
4. dokaze o cinjenicama bitnim za ostvarivanje prednosti kod upisa.
5. ostala dokumentacija navedena u zahtjevu za upis djeteta u djecji vrtic
III. PREDNOST ZA UPIS U REDOVITE PROGRAME
Ukoliko djecji vrtic ne može zadovoljiti sve zahtjeve roditelja djece s prebivalištem na podrucju Grada Zagreba
za upis djece u redovite programe prednost ce, sukladno odredbama Odluke o nacinu ostvarivanja prednosti pri
upisu djece i mjerilima za naplatu usluga predškolskih ustanova Grada Zagreba od roditelja – korisnika usluga
(Službeni glasnik Grada Zagreba 6/11, 19/11 i 15/12), imati djeca: roditelja invalida Domovinskog rata,
zaposlenih roditelja, samohranih roditelja, u udomiteljskim obiteljima, bez roditelja ili odgovarajuce roditeljske
skrbi, iz obitelji s troje ili više djece, djeca u godini prije polaska u osnovnu školu, djeca roditelja koji primaju
doplatak za djecu, koja imaju teškoce u razvoju ako postoje uvjeti za njihovu integraciju u redovite programe,
te koja žive u težim socijalnim i zdravstvenim prilikama.
IV. OBJAVA REZULTATA UPISA
Komisija za upis djece djecjeg vrtica odlucuje o zahtjevima za upis djece na temelju dostavljene dokumentacije
i obavljenih inicijalnih razgovora roditelja, uz nazocnost djeteta, sa strucnim timom djecjeg vrtica.
Rezultati upisa djece u pojedine programe (popisi prihvacenih i odbijenih zahtjeva za upis djece) bit ce
objavljeni na oglasnim plocama djecjih vrtica 30. svibnja 2016.
Roditelj ili skrbnik nezadovoljan rezultatom upisa može podnijeti žalbu Upravnom vijecu djecjeg vrtica do 16.
lipnja 2016.
O žalbama roditelja odlucuje Upravno vijece u roku od 15 dana od dana isteka roka za žalbu.
V. UPIS
Djeca primljena u vrtic upisuju se u djecji vrtic temeljem ugovora koji roditelj sklapa s djecjim vrticem u
pravilu u roku od mjesec dana od dana oglašavanja rezultata upisa, a iznimno najkasnije do 1. rujna 2016. ili do
ukljucivanja djeteta u program.
Dijete se ukljucuje u program pocetkom pedagoške godine od 1. rujna 2016. odnosno kako je to utvreno
ugovorom.
Neprimljena djeca mogu se upisivati tijekom pedagoške godine, ukoliko postoji slobodno mjesto u djecjem
vrticu.
 
 

Ispiši stranicu