Program Odgoj i obrazovanje za građanstvo

 „Osnovni cilj obrazovanja stvoriti osobe koje su sposobne raditi nove stvari, a ne samo ponavljati ono što su prijašnje generacije već napravile - pojedince koji su kreativni, inventivni i pronalazači.”
Jean Piaget
 
Mirovno obrazovanje – odgoj za mir i nenasilje
Poput obrazovanja o ljudskim pravima i demokratskom građanstvu, mirovno obrazovanje dio je šireg poticaja k uspostavljanju odgoja i obrazovanja za demokratsko građanstvo.
Odgoj i obrazovanja za demokratsko građanstvo. u središte stavlja usvajanje znanja i vještina
potrebnih za osobni rast i razvoj .Naša djeca, budući odrasli participirat će u društvu – životu zajednice i političkim procesima.  Danas mali predškolaci a budući građana koji će donositi odluke i biti aktivni sudionici  u tome  trebaju obrazovanje koje  će im pomoći u takvim odlukama. Obrazovanje neposredno treba prije svega razvijati kulturu mira, integrirajući vrijednosti i sadržaje i načine učenja djece  koji tome pridonose.
Mir nije samo nedostatak rata i eskalacije nasilja, mir nije samo stanje već put prema izgradnji društva s manje nasilja i više društvene pravde. Društvo s manje nasilja i više društvene odgovornosti i pravde obuhvaća svjesnost o problemu, vještine za nenasilno reagiranje na nepravde, pa i sankcioniranje diskriminacije i povrede ljudskih prava. Mirovno obrazovanje i učenje djece odnosit  će  se na:
 • obrazovanje za nenasilno  rješavanje sukoba,
 • interkulturalno razumijevanje i
 • ljudska prava,
 • učenje životnih vještina, razvoj i druge oblike
Eedukacija za mir je poticanje i osnaživanje male djece a budućih  građana i građanki za preuzimanje aktivne uloge u smanjenju nasilja i poticanju društvene pravde na svim društvenim razinama, od osobne do institucionalne
 
CILJEVI   ODGOJA ZA GRAĐANSTVO
Ciljj mirovnog obrazovanja našeg programa je transformiranje obrazaca koji u sebi nose nepravdu i nasilje.
Program obrazovanja za mir ima sljedeće ciljeve:
 • podizanje svijesti o vrstama nasilja, nepravdi, diskriminaciji;
 •  podizanje razine znanja i jačanje kapaciteta djece za nenasilno djelovanje
 •  rad na razumijevanju nasilja i vještinama nenasilja;
 •  poticanje i osnaživanje djece za promjenu odnosa i nenasilno djelovanje u svom okruženju;
 •  propitivanje vlastitih identiteta;
 •  osvještavanje predrasuda i stereotipa
 • ;osvještavanje vlastitog ophođenja u nasilnim i stresnim situacijama;
 • usvajanje znanja o zaštiti ljudskih prava
 • osvještavanje o kršenjima  ljudskih prava
 
Upravo iz prije naglašene uloge vrijednosti u životu pojedinaca, a posljednično i u kvaliteti života neke zajednice, proizlazi nužnost vrijednosne edukacije. Vrijednosna edukacija podrazumijeva planirane edukacijske aktivnosti usmjerene ka razvoju određenih stavova, vrijednosti, emocija i ponašanja djece koja sudjeluju u programu.Program ne podrazumijeva
gotovu listu „recepata“ o tome što je dobro a što ne, već je to program koji ćemo razvijati.
Za ostvarivanje prethodno navedenih ciljeva izuzetno su važni teme i sadržaji kojima   propitujemo vlastiti identitet, odnos prema drugima, osobne predrasude i društvene stereotipe.
Neki od sadržaja mirovnog obrazovanja
 
Sadržaj mirovnog obrazovanja
za koje smatramo da su itekako važni za našu tranzicijsku zemlju su sljedeći:
 • nenasilna komunikacija,
 •  razumijevanje sukoba i nenasilna rješavanja  sukoba
 •   izgradnja povjerenja u grupi,
 •  rad na vještinama zajedničkih  aktivnosti,
 •  rada, rad na predrasudama i stereotipima,
 • Rasna pripadnost učenje i osvještavanje da  postoje različite rase ljudi
 •  propitivanje rodnih stereotipa – položaja muškaraca i žena u društvu
 • razumijevanje nasilja i nenasilno djelovanje,
 • Ja sam ok –ti si ok ( učenje pozicija  poštovanja )
 • poticanje moći suradnje,
 • ljudska sigurnost,
 •  izgradnja mira,
 • upoznavanje s mehanizmima prava,
 •  zaštita okoliša i održivi razvoj.
 • dječja spoznaja o svijetu punom različitosti.koje nas obogaćuju i osvješćuju kako smo i mi dio tog velikog svijeta
 
VJEŠTINE, ZNANJA I STAVOVI
Odgoj i obrazovanja za demokratsko građanstvo koji u središte stavlja usvajanje temeljnih znanja i vještina potrebnih za osobni rast i razvoj te participaciju u društvu – životu zajednice i političkim procesima  danas malih a u budućnosti  odraslih građana
Građansko obrazovanje smatramo izuzetno važnim područjem jer preko njega djeca  
  mogu usvojiti neke od sljedećih vještina i znanja, te na taj način razvijati vlastite stavove.
 
Vještine: komunikacija, aktivno slušanje i refleksija; suradnja; empatija
i suosjećanje; kritičko mišljenje i rješavanje problema; medijacija,
pregovaranje; nenasilna transformacija sukoba; strpljivost i suzdržljivost;
odgovorno građanstvo; kreativnost; vještine vođenja i vizija.
 
Znanja: prepoznavanje predrasuda; poznavanje sadržaja vezanih za: sukobe
i rat, mir i nenasilje, zaštitu okoliša i ekologiju,  pravdu i moć, prevencije i transformacije sukoba; različite kulture, rase, rodnu ravnopravnost; ljudska prava, globalizaciju, rad,
siromaštvo .
Stavovi: samopoštovanje, suosjećanje, tolerancija i uvažavanje različitosti,
uvažavanje ljudskog dostojanstva, interkulturalno razumijevanje,
osviještenost rodnih razlika, socijalna odgovornost, solidarnost, brižnost,
svjesnost o zaštiti okoliša.
Program za mir  provoditi ćemo kroz niz kreativnih radionica s djecom, jer na taj način djeca sudionici aktivno pristupaju problemu i imaju mogućnost iskustvenog učenja.
 
OBLICI RADA  obrazovanja za mir su: individualan rad, rad u manjim skupinama, vođena diskusija u velikoj grupi, oluja ideja, crtanje, modeliranje, gluma. Metode rada obrazovanja za mir, primjenjivi su u širokom spektru aktivnosti i procesa jer je u njihovom temelju otvorena i nenasilna komunikacija i usmjerenost na suradnju . Upravo na taj način mirovno obrazovanje doprinosi razvoju zdravih ličnosti i korak je prema svijetu bez nasilja kojem, vjerujemo, većina teži.
Obrazovanje  bi trebalo imati, odgovornu ulogu da svakom pojedincu omogući razvoj
fizičkih, mentalnih, intelektualnih, emocionalnih i duhovnih sposobnosti . 

Ispiši stranicu